0
استعلام بیمه ثالث 1400
اخبار و مطالب مهم در مورد بیمه
تعهدات مالی:16میلیون تومان         تعهد جانی و سرنشین(ماه های عادی):480میلیون تومان              تعهد جانی و سرنشین(ماه های حرام):640میلیون تومان

گروه 1:پرایدو پیکان         گروه 2:سایر 4سیلندرها       گروه 3:خودروهای بالای 4سیلندر

توضیحات
حق بیمه کوتاه مدت بصورت درصدی از حق بیمه یکساله محاسبه می شود.....
برای خودروهای با بیش از 15سال ساخت به ازای هرسال 2درصد و حداکثر 20درصد به حق بیمه اضافه میشود.......
وسایل نقلیه سواری با کاربری آزانس و تاکسی و مسافر کش شخصی درونشهری 10درصد به حق بیمه اضافه می شود......
وسایل نقلیه سواری با کاربری تاکسی و مسافر کش شخصی برونشهری 20درصد به حق بیمه اضافه می شود......
وسایل نقلیه مورد استفاده در تعلیم و آزمون رانندگی 15درصد به حق بیمه فوق اضافه می شود......

کلیه حقوق این سایت متعق به نمایندگی 2057 بیمه میهن می باشد